Higrostaty

HGR-21Kx Higrostat elektroniczny

HGR-21Kx Higrostat elektroniczny

JestJest
Nastawa wilgotności i histerezy. Zakres wilgotności 15-95% RH.